Board Committees

    Executive Committee  

Mr. Xu Liang  (Chairman)
Mr. Wang Hongpeng
 

    Audit Committee

Mr. Lam Yiu Kin (Chairman)
Mr. Zheng Xiaodong

Mr. Li Yao

 

    Nomination  Committee

Mr. Xu Liang (Chairman)
Mr. Lam Yiu Kin
Mr. Zheng Xiaodong

Ms. Wu Chunhua

 

    Remuneration Commitee

Ms. Wu Chunha (Chairman)
Mr. Xu Liang (Vice Chairman)
Mr. Lam Yiu Kin
Mr. Zheng Xiaodong

 

    Compliance Officer

Mr. Xu Liang

 

    Company Secretary Mr. Shang Yuxiong